Elegantný a humanny dopravný systém

Vážení spoluobčania
(obyvatelia mestských častí Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce)

 

aliancia „(za) Elegantný a humánny dopravný priestor“ (ďalej len aliancia) vznikla ako spoločenstvo občianskych združení, iniciatív a jednotlivcov angažovanej odbornej i laickej verejnosti, ktorí väčšinu svojho mimopracovného času „žijú“ za Dunajom, v pravobrežnej časti Bratislavy.
Signatári aliancie sa spoznali a zoznámili začiatkom roku 2013, kedy Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy oznámil, na verejnej prezentácii, začiatok realizácie I. etapy nosného dopravného systému mestskej hromadnej dopravy (NDS MHD), ktorého stavba zahrňuje revitalizáciu predovšetkým ľavobrežnej časti dunajského nábrežia a priľahlých plôch mestskej časti Bratislava – Staré mesto.
Zároveň Magistrát predstavil zámery pre II. etapu NDS MHD v katastrálnom území Petržalka. Aby sme zhrnuli zámery tejto etapy:

 

 • 90 % zeleného koridoru Petržalky zastavať pozemnými stavbami, vrátane:
 1. vybudovanie dvojkoľajovej električkovej trate v (na) úrovni terénu,
 1.  štvorprúdová cestná komunikácia (trať električky v strede)
 2. a boli zahájené konania v rámci prípravy tohto zámeru.

Angažovaná verejnosť prejavila na verejných prezentáciách (v čase písania tohto príspevku, troch) nesúhlas s takouto koncepciou riešenia dotknutého územia (ca. 60 hektárov) mestskej časti Bratislava – Petržalka. Pripomienky a námietky predovšetkým smerovali:

 

 • k požiadavkám na životné prostredie a kvalitu života v okolí stavby,
 • k nepremysleným urbanistickým rozhodnutiam,
 • k nemodernosti dopravného riešenia MHD,
 • k bezpečnosti pohybu osôb a vozidiel v dotknutom území (komunikácie sa križujú s koľajovou traťou)

 

Preto a ako príspevok pre moderný rozvoj Petržalky (a v konečnom riešení i Rusoviec, Jaroviec i Čunova) vznikla aliancia za

 

Primátor Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc, na verejnom stretnutí dňa 22. 04. 2013 prisľúbil prítomnej verejnosti, že na dotknuté územie, resp. II. etapu NDS MHD mesto vyhlási (medzinárodnú) verejnú urbanisticko-architektovnickú súťaž …
Aliancia ponúka koncept:

 

 • rýchlodráha na estakáde od Bosákovej ul. až po Janíkov dvor (s možnosťou pokračovania až k športovému areálu v Čunove)
 • koľajový rozchod 1435 mm,
 • 80 % zeleného koridoru len investičná činnosť parkovej architektúry

 

Je spracovaná vizualizácia koncepčného riešenia; pozrite video (za) Elegantný a humánny dopravný priestor.
Bonusom koncepcie je, popri potenciáli rozširovania dopravnej kapacity do budúcnosti, podstatné zachovanie zeleného koridoru s ďalším využitím:

 

 • ako potenciálu pre oddychovú, rekreačnú a športovú činnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky,
 • pre rozvoj zábavného a kultúrneho priemyslu
 • pre naštartovanie a rozvoj cestovného ruchu v Zadunajsku

 

Ak máte otázky na niektoré naše aktivity, chcete ponúknuť aliancii Vašu spoluprácu, alebo nám jednoducho chcete povedať svoj názor – ste na správnom mieste. Napíšte správu a pošlite nám ju cez kontakt. Vopred Vám ďakujeme za Váš príspevok.

 

Odpovieme Vám čo najskôr.

 

V Bratislave, dňa  29.07.2013

Komentáre sú uzavreté.