Projekt “Pamätník Svornosti”

Poukážte na Pamätník Svornosti 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby

Milí priatelia,

naše občianske združenie je v registri prijímateľov 2 % dane Notárskej komory SR (pozrite
http://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre.aspx, IČO: 42265291).
Je teda osvedčené, že činnosť, pôsobenie a aktivity združenia sú v súlade s §-om 50 zákona 595/2003 Z.z..

Staňte sa rozumnými manažérmi časti daní, ktoré ste zaplatili štátu a cielene ich poukážte na bankový účet nášho občianskeho združenia. To môže, zo zákona, urobiť každý v Vás.
Nebude to výdavok naviac z Vášho rozpočtu! Veď sa jedná o poukázanie peňazí, ktoré každý zamestnanec a väčšia firma už zaplatil(-a) vo forme preddavkov dane z príjmu z mesačného platu, resp. dane zo zisku. SZČO a malú firmu to čaká na konci zdaňovacieho obdobia …

Je potrebné dodržať len hraničné termíny!


Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Príjemný postup:

  • vytlačte si tlačivo vyhlásenia pre zamestnávateľa,
  • vyplňte osobné údaje na tlačive (kolónky 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 a prípadne aj 08),
  • poznámka1: kolónky 09 až 11 na tlačive vyplňuje mzdová učtáreň Vášho zamestnávateľa,
  • … a podpíšte sa v mieste “Podpis daňovníka”
  • odovzdajte zamestnávateľovi

Hraničný termín odovzdania zamestnávateľovi: 15. 02. 2013 !


Právnické osoby (SZČO, spoločnosti, …) a tí, ktorí si podávajú samostatne daňové priznanie

Komentáre sú uzavreté.